۱۳۹۸-۰۱-۱۵

چشم انداز

چشم انداز
  • استانداردسازی دانش مدیریت بهره برداری در سطح مراکز تجاری کشور
  • بومی سازی شیوه­های رایج در جهان به پشتوانه دانش و سابقه مدیریت در اروپا
  • توسعه مدل تجاری طرح از طریق پیاده سازی در سایر پروژه ­های مشابه
  • جلب مشارکت کارتل های بین المللی اقتصادی در پروژه های داخلی
  • گسترش دامنه فعالیت ها در سطح منطقه