وفادار سازی مشتریان

پیشرفته ترین و موفق ترین مراکز خرید ، تمرکزشان از افزایش پاخور مجتمع به سمت خریداران صحیح ، تغییر یافته است . این خریداران خریداران وفاداری هستند که میزان خرید بالایی دارند . بدین منظور ابتدا می بایست فهمید که این مشتریان چه کسانی هستند ، چه برندهایی را دوست دارند ، چه کالاهایی در اطلاعت بیشتر دربارهوفادار سازی مشتریان[…]

ارزش های خرید

هالبورک و هارشمان (۱۹۸۲) بر روی آنالیز رفتار، نگرش ها و ارزشهای خرید تحقیق کردند. آنها بر روی نیاز برای توضیح خرید غیر منطقی بجای خرید منطقی تاکید ویژه ای داشتند، زیرا فانتزی ها، احساسات و سرگرمی مرتبط با تجربه خرید بسیار مهم است.تعریف (babin 1994) از ارزش های خرید نیز بر اساس خط فکری اطلاعت بیشتر دربارهارزش های خرید[…]